Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  
 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://bipgckib.parchowo.iaw.pl/

 • Rok publikacji strony internetowej: 2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04-10-2021 r.
   

APLIKACJA MOBILNA           
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie
  z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Tłumacz języka migowego

WYŁĄCZENIA

 • niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji,

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 01-01-2021r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 03-01-2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Boyke
 • E-mail: gckib@parchowo.pl
 • Telefon: 59 821-44-58

INFORMACJA ZWROTNA

Informacja zwrotna Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gołczewo 21a, 77-124 Parchowo

WDK w Gołczewie to budynek dwukondygnacyjny. Do obiektu prowadzą trzy wejścia, wszystkie od strony ulicy. Do pomieszczeń znajdujących się na parterze są dwa drzwi wejściowe, nie ma schodów i progu. Trzecie drzwi wejściowe umożliwiają wejście na piętro budynku po dwóch schodach. Drzwi w każdym wejściu otwierane są ręcznie i odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Na parterze obiektu jest: korytarz pełniący rolę szatni, sala, dwie toalety, kuchnia z chłodnią i kotłownia. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na piętro wchodzi się po stromych schodach, nie ma windy co właściwie uniemożliwia korzystanie osobom niepełnosprawnym. Znajduje się tam: duża sala, cztery pokoje, dwie łazienki i korytarz z aneksem kuchennym. Nie ma informacji dotykowej, głosowej ani wizualnej na temat rozmieszczenia pomieszczeń w całym budynku. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Nie ma też możliwości skorzystania
z pomocy tłumacza migowego. Do WDK w Gołczewie można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem. Przed budynkiem jest parking, ale nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Biblioteka, ul. Strażacka 2, 77-124 Parchowo

Biblioteka zajmuje pomieszczenia na piętrze budynku. Jest jedno wejście od ul. Strażackiej. Parking znajduje się blisko wejścia bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do obiektu wchodzi się po schodach, wewnątrz na piętro prowadzą kolejne schody. Nie ma pochylni ani windy, co powoduje, że dostęp do biblioteki dla osób niepełnosprawnych jest ograniczony. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Otwierane są ręcznie. W bibliotece jest: biuro, toaleta, pomieszczenie socjalne, mała i duża sala z książkami oraz korytarz biegnący wzdłuż tych pomieszczeń. Toaleta jest niedostosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. 

 

Chośnica, 77-124 Parchowo

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy. Wchodzi się po czterech stopniach. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Drzwi otwierane są ręcznie. W obiekcie są: dwa korytarze, dwie sale, dwie łazienki, kuchnia. W piwnicy mieści się kotłownia. Jedna z łazienek dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnością. Brak jest informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem.

 

Jamno 5, 77-124 Parchowo

Sala wiejska zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Wejście główne jest od strony ulicy i wchodzi się po 4 stopniach. Po obu stronach są barierki, ale nie ma pochylni. Do budynku można wejść drugim wejściem, od podwórza. Wchodzi się po dwu stopniowych schodach, nie ma barierek ani pochylni. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Drzwi otwierane są ręcznie. Prowadzą do dwóch korytarzy, dwóch sal, kuchni i łazienki. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Można poruszać się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy sali nie ma parkingu.

 

Sylczno 9, 77-124 Parchowo

Sala wiejska w Sylcznie mieści się w budynku dwukondygnacyjnym. Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy. Wchodzi się po czterech stopniach. Jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie wejść lub wjechać. Drzwi otwierane są ręcznie. Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest parter budynku. Jest tam: korytarz, sala, kuchnia, kotłownia i dwie toalety. Wszystkie pomieszczenia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na piętro prowadzą schody. Budynek nie posiada windy, co uniemożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z pomieszczeń na piętrze. Jest tam: korytarz, sala, łazienka, kuchnia i pomieszczenie gospodarcze. Brak jest informacji dotykowej, głosowej i wizualnej o rozkładzie pomieszczeń w budynku. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Można poruszać się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obok sali znajduje się parking, ale nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Jeleńcz, 77-124 Parchowo

Do budynku są dwa wejścia. Jedno od strony parkingu, drugie placu zabaw. Do budynku od strony parkingu wchodzi się po dwóch stopniach. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, po lewej stronie schodów znajduje się pochylnia. Do sali z placu zabaw wchodzi się po dwóch stopniach i nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Jest tam: korytarz (pełniący rolę szatni), sala, kuchnia i dwie toalety (jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych). Brak jest informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Można poruszać się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Parking ma wyznaczone stanowiska z dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Nakla, ul. Długa 11  77-127 Nakla

Sala wiejska w Nakli zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Do obiektu prowadzi jedno wejście od strony ul. Długiej. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Drzwi otwierane są ręcznie. W lokalu jest: korytarz, dwie sale (przejściowe), pomieszczenie biblioteczne, kuchnia z zapleczem, dwie toalety i szatnia. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji dotykowej, głosowej i wizualnej o rozkładzie pomieszczeń w budynku. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Można poruszać się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem jest parking, który ma wyznaczone stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

 

Żukówko17a, 77-121 Żukówko

Sala wiejska w Żukówku zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Wejście do obiektu znajduje się od strony ulicy. Do budynku wchodzi się po czterostopniowych schodach.
Dla osób poruszających się na wózku, po lewej stronie schodów jest pochylnia. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie się przemieścić. Drzwi otwierane są ręcznie. W budynku jest jedna sala ze sceną, dwie łazienki i kuchnia. Do łazienek prowadzą schody (dwa stopnie), na scenę wchodzi się po trzystopniowych schodach, co uniemożliwia  lub utrudnia korzystanie osobom niepełnosprawnym. Aby dostać się do kuchni trzeba zejść po ośmiu schodach, co powoduje, że jest ona praktycznie niedostępna dla ludzi niepełnosprawnych. Brak jest informacji dotykowej, głosowej i wizualnej o rozkładzie pomieszczeń w budynku. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Można poruszać się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy sali nie ma parkingu.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, ul. Kartuska 5, 77-124 Parchowo

Budynek dwukondygnacyjny – częściowo podpiwniczony. Do obiektu prowadzą dwa wejścia – jedno po siedmiu schodach od strony drogi wojewódzkiej nr 228, natomiast drugie po trzech stopniach od strony parkingu znajdującego się na zapleczu budynku. Zarówno drzwi wejściowe do obiektu, jak również pozostałe na parterze budynku są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła się swobodnie przemieszczać. Otwierane są ręcznie. Na parterze siedziby GCKiB w Parchowie znajduje się mała sala konferencyjna z aneksem kuchennym, kuchnia, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz sala widowiskowa. Parking ma wyznaczone stanowiska z dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na piętro budynku, gdzie znajduje się sala konferencyjna, pracownia komputerowa i pion administracyjny prowadzą schody. Budynek nie posiada windy, co uniemożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z pomieszczeń na piętrze.

INFORMACJE DODATKOWE

Strona posiada następujące narzędzia ułatwień dostępu:         
Spełnia następujące standardy dostępności:  W3C, WCAG 2.1, SECTION 508, EAA/EN 301549, IS 5568

3735